މަރުހަބާ

ވޯޑްޕްރެސް އަކީ ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓެއް ނުވަތަ ބްލޮގެއް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ވެބް ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. އަދި ވޯޑްޕްރެސް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް އަގެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ.